REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
w Bibliotece Publicznej Gminy Granowo

1. Czytniki książek elektronicznych są wypożyczane nieodpłatnie wyłącznie pełnoletnim czytelnikom w Bibliotece Publicznej gminy Granowo; przy czym czytelnik nie może mieć zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.

2. Czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika na okres maksymalnie 30 dni.

3. Warunkiem wypożyczenia czytnika przez czytelnika jest akceptacja Regulaminu wypożyczenia czytników książek elektronicznych.

4. Czytniki mają wgrany przez Bibliotekę pakiet 10 pozycji książek elektronicznych, z których czytelnicy korzystają w ramach obowiązujących licencji. Użytkownik jest uprawniony do wgrywania w okresie trwania wypożyczenia czytnika dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszelkie wgrane przez Użytkowników pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym iż kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi przez Bibliotekę, a także z kompletem książek elektronicznych wgranych przez Bibliotekę.

5. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim pozycji tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Użytkownik nie może i nie ma uprawnień do:

 • udostępniania czytnika osobom trzecim,
 • rozpowszechniania wgranych na czytniku książek elektronicznych w całości lub we fragmentach,
 • modyfikowania treści książek,
 • komercyjnego wykorzystywania książek elektronicznych w szczególności rozpowszechniania ich treści, wprowadzania ich do sieci internetowej.

6. W przypadku wykrycia sytuacji korzystania niezgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem, Biblioteka oraz osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika.

7. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.

8. Każdy czytnik wyposażony jest w: ładowarkę, pokrowiec ochronny, instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.

9. Wypożyczenie z Biblioteki czytnika książek elektronicznych wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z Regulaminem ich wypożyczania są potwierdzane własnoręcznym podpisem przez Wypożyczającego oraz pracownika Biblioteki w formularzu oświadczenia(zamieszczone poniżej), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:.

 • 650 zł za czytnik,

11. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania - do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 10.

12. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o konieczności zwrotu czytnika książek elektronicznych) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.

13. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 10, 11, 12, powinny zostać regulowane w dniu zwrotu, a w przypadku zgubienia lub zniszczenia najpóźniej po upływie terminu wypożyczenia. W przypadku odmowy uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi zapłaty na drodze sądowej .

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów w Bibliotece Publicznej gminy Granowo oraz odpowiednie przepisy prawa.

15. Niniejszy Regulamin został ogłoszony w dniu 20.01. 2020 r. i jest dostępny w formie pisemnej w placówkach Biblioteki oraz w wersji elektronicznej na www.biblioteka.granowo.pl

 

Oświadczenie

Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych w Bibliotece Publicznej Gminy Granowo

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko ......................................................................

Nr karty bibliotecznej .........................................................

Dotyczy: wypożyczenia czytnika nr inwentaryzacyjny ............................. wraz z przewodem kompatybilnym i pokrowcem ochronnym

Data wypożyczenia .........................................

Data zwrotu ..............................................

Oświadczam, że w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia czytnika czy akcesoriów. poniosę pełną odpowiedzialność finansową określoną w regulaminie

.................................................                                              ........................................................

           podpis bibliotekarza                                                                data i czytelny podpis czytelnika

 

 

 

                                          

 

Biblioteka Publiczna Gminy Granowo

 

 

 

 

RAMOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

 

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki określa prawa i obowiązki użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy o bibliotekach. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych postanowień.

 

 

 • 1

 

 1. Korzystanie z Biblioteki ma charakter powszechny i bezpłatny.

 

 1. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
 2. a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość,
 3. b) złożyć podpis na karcie zapisu, zobowiązując się do przestrzegania regulaminu Biblioteki.

 

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie

prawni, przedkładajac do wglądu dowód osobisty.

 

 1. Po dokonaniu rejestracji Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w systemie bibliotecznym MAK+.

 

 1. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie. Za zniszczenie lub zagubienie karty odpowiedzialność ponosi Czytelnik. Koszty wydania nowej karty (5 zł.) pokrywa Czytelnik.

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania,

pracy lub szkoły i numeru telefonu.

 

 1. Udział w organizowanych imprezach przez Bibliotekę np. : konkursy, spotkania autorskie itp.

jest  jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:

 1. a) upublicznienie wyników,
 2. b) utrwalenie i publikacja wizerunku na zdjęciach dla popularyzacji działalności Biblioteki.

 

 

 

 • 2

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Granowo.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane do celu ochrony udostępnianych
  i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 4. Dane będą przetwarzane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej na podstawie wyrażenia zgody.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz. 1000).
 8. Złożenie podpisu, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt. b jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz. 1000).

 

 

 

 

 • 3

 

 

 1. Wypożyczać można jednorazowo 10 książek.

 

 1. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 

 1. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.

 

 1. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 

 1. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.

 

 1. Czytelnik może dokonać rezerwacji książki osobiście, telefonicznie lub przez katalog online.

 

 1. Zarezerwowana książka powinna być odebrana przez Czytelnika w ciągu 7 dni od powiadomienia Czytelnika. Po upływie tego terminu nieodebrana książka odkładana jest na półkę lub przechodzi na kolejnego rezerwującego.

 

 1. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny można korzystać na miejscu w bibliotece.

Książki podaje bibliotekarz.

 

 1. Audiobooki, płyty CD można wypożyczać do domu na ogólnie przyjętych zasadach regulaminu

korzystania ze zbiorów Biblioteki.

 

 

 

 • 4

 

 1. Na prośbę Czytelnika Biblioteka w miarę możliwości sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

 1. Czytelnik zamawiający tą drogą książki ponosi koszty przesyłki pocztowej.

 

 

 • 5

 

 

 1. Na terenie Biblioteki Użytkownicy korzystają z wolnego dostępu do półek.

 

 1. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza i jemu zwraca wypożyczone książki.

 

 

 • 6

 

 

Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 

 • 7

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest ją odkupić. Za zgodą bibliotekarza może dostarczyć książkę inną, nie mniejszej wartości, przydatną Bibliotece pod względem treści.

 

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3 pkt.2 Biblioteka pobiera opłaty w

wysokości 0,10 zł. od książki za każdy tydzień po terminie zwrotu.

 

 • 8

 

 1. Jeżeli Czytelnik przetrzymuje książki znacznie ponad termin określony powyżej, otrzynuje upomnienie.

 

 1. Jeśli Czyteknik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 • 9

 

 

 1. W Bibliotece można korzystać ze sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do Internetu.

 

 1. Warunki korzystania określa „Regulamin Czytelni Internetowej”.

 

 • 10

 

 1. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia oraz nakaz zachowania ciszy.

 

 1. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 

 

 • 11

 

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Granowo.

 

 

 • 12

 

Czytelnik łamiący przepisy niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.